อาชีพอิสระ( Freelance ) กู้ซื้อบ้านได้มั้ย ต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

ในยุคนี้ “อาชีพอิสระ”  (Freelance)  อาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ไม่อยากอยู่ในกรอบการทำงานแบบเดิมๆ  ต้องการที่จะมีอิสระทางด้านความคิดและการตัดสินใจในการประกอบอาชีพ  สามารถจัดแบ่งเวลากับ  lifestyle ของตัวเองได้  หรืออาจมีข้อจำกัดและความจำเป็นบางอย่างให้ต้องหันมาสู่อาชีพนี้

โดยขอขยายความถึงคำว่า “อาชีพอิสระ” คือ การทำงานที่ไม่ได้มีสถานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำ  มีรายได้ไม่เท่ากันทุกเดือน  แต่จะมากบ้างน้อยบ้างตามปริมาณงานที่แตกต่างกันไป  ยกตัวอย่างของ อาชีพอิสระ  ก็เช่น ผู้สอบบัญชี, นักกฎหมาย ,วิศวกร, สถาปนิก, นักแสดง, ตัวแทนสินค้าขายตรง, ตัวแทนประกันชีวิต, มอเตอร์ไซด์รับจ้าง, คนขับแท็กซี่, ค้าขาย-หาบเร่ แผงลอย, ช่างตัดผม,ช่างรับเหมาก่อสร้าง, ร้านค้าโชห่วย, ร้านก๋วยเตี๋ยว, ร้านอาหารตามสั่ง, ค้าขายออนไลน์,  รับจ้างเขียนงาน-คอนเทนต์, รับจ้างขับรถหรือรับ-ส่งสินค้าและอาหารเป็นต้น

ถ้าถามว่า Freelance ซื้อบ้านได้มั๊ย ? เมื่อมีรายได้ที่ไม่แน่นอน แล้วผู้ประกอบอาชีพอิสระจะสามารถขอสินเชื่อพื่อซื้อที่อยู่อาศัยได้เหมือนผู้ประกอบอาชีพประจำมั้ย!!   หรือจะมีเทคนิคอย่างไรที่จะช่วยทำให้การกู้ซื้อบ้านไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญเกินไปนัก  มาดูวิธีการกันดังนี้

Freelance จะกู้ซื้อบ้านได้มั้ย
1.พยายามแสดงให้สถาบันการเงินเห็นถึงแหล่งที่มาของรายได้ที่แท้จริง  เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพอิสระจะไม่มีหนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนที่บริษัทออกให้   ดังนั้น จึงควรจัดทำสมุดบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน  หรือเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารฯ  พร้อมกับมีการฝากหรือถอนเงินเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาเป็นหลักฐานแสดงการมีอยู่ของรายได้จริง  รวมทั้งหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบเสร็จรับเงิน,  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ (หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ) ฯลฯ

2.จัดเตรียมเอกสาร-หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอสินเชื่อให้ครบถ้วน ซึ่งอาจต้องใช้เอกสารที่มากกว่าอาชีพประจำ ขณะเดียวกันส่งเอกสารให้ครบในครั้งเดียว จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขอกู้ได้เร็วกว่า หากต้องเสียเวลามายื่นเอกสารเพิ่มเติมทีหลัง   ส่วนเอกสารสำคัญหลักๆที่จะต้องจัดเตรียมนั้นมีดังต่อไปนี้

-เอกสารส่วนบุคคล  เช่น  บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส(ถ้ามี), ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
-เอกสารของหลักประกัน(ที่อยู่อาศัยที่ต้องการจะซื้อ) อาทิ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน,หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด, ภาพถ่ายที่ดิน หรือห้องชุด
-เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้  เช่น บัญชีเงินฝากหรือเอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน (Statement), หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง), สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน,  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ,ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ได้ (หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิ ), รูปถ่ายกิจการ,  สัญญาเช่าร้าน เช่าแผง, หลักฐานการผลิตสินค้า, ตัวอย่างใบสั่งสินค้า ฯลฯ

3.สร้างเครดิตที่ดีและไม่มีหนี้สินเกินความจำเป็น     โดยการออมเงินอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก   ต้องไม่มีประวัติในการค้างชำระหนี้ หรือไม่ควรผ่อนชำระสินค้า (มือถือ, คอมพิวเตอร์,มอเตอร์ไซด์,รถยนต์) จนเกินความสามารถในการชำระหนี้  เพราะจะทำให้มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของสถาบันการเงิน   ที่สำคัญ  ควรมีแหล่งที่อยู่อาศัยที่แน่นอน  สามารถตรวจสอบความมีตัวตนได้ เพียงเท่านี้  ความฝันของคนประกอบอาชีพอิสระที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเอง ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม….

Leave a Reply

%d bloggers like this: