“พฤกษา” คว้า 3 รางวัลเกียรติยศ ระดับนานาชาติ และระดับประเทศ

“พฤกษา” คว้า 3 รางวัลเกียรติยศ ระดับนานาชาติ และระดับประเทศสะท้อนความโดดเด่นด้านการสร้างความยั่งยืนและใส่ใจบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ตอกย้ำความเป็นเลิศในด้านการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนและความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อสังคมและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลของ “พฤกษา” บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำรายใหญ่ของไทย  กับ 3 รางวัลเกียรติยศจากเวทีระดับนานาชาติ และระดับประเทศ ได้แก่ รางวัลจากเวทีระดับอินเตอร์ Global Good Governance Awards หรือ 3G Awards ประจำปี 2022 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศดูไบ โดย 2 รางวัลใหญ่ที่ “พฤกษา” ได้รับ คือ   3G Excellence in Sustainable Development Award 2022 และ 3G CSR Leadership Award 2022 และรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ “รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10” จากสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยพฤกษา เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรก และรายเดียวที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ โดยเป็นเพียง 1 ใน 3 จากองค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าว

อุเทน โลหชิตพิทักษ์

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแก่องค์กรถึงสามรางวัล สำหรับรางวัลจาก งาน Global Good Governance (3G) Awards 2022 จัดขึ้นโดยบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินจากอังกฤษ Cambridge IFA เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับนานาชาติที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีมาตรฐานสากล และมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ถือเป็นบทพิสูจน์ชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในด้านความใส่ใจในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน เพื่อสุขภาพและเพื่อความยั่งยืนของสังคม  

ดังจะเห็นได้จากการสร้างสรรค์แนวคิดและกิจกรรมต่าง ๆ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรกับเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล  ตัวอย่างเช่น การดำเนินงานเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมมุ่งเน้นการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง  รวมถึงนวัตกรรมการอยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพและสร้างความยั่งยืนให้กับสภาพแวดล้อมและชุมชนด้วยแนวคิด “พฤกษา ลิฟวิ่ง โซลูชั่น” (Pruksa Living Solution) ที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาบ้านและโครงการที่พักอาศัยมาตรฐานใหม่ทุกโครงการ  เป็นต้น 

Awards_PSH

นอกจากนี้พฤกษา เรียลเอสเตท ยังได้รับการเชิดชูเกียรติจาก สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยพิจารณามอบรางวัล “องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10” ให้  โดยพฤกษา เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรก และรายเดียวที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ และเป็นเพียง 1 ใน 3 จากองค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าว โดยที่ผ่านมาพฤกษา ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 ในปี 2560 และ ครั้งที่ 9 ในปี 2562  

สำหรับรางวัลองค์กรโปร่งใสเป็นรางวัลที่ ป.ป.ช.พิจารณามอบให้กับองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  โดยยอมรับและปฏิบัติตามหลักนิติธรรม  ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน  มีการบริหารจัดการด้วยแนวทางของความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่เที่ยงธรรม  เคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย  รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางของสากลในเรื่องสิทธิมนุษยชน   รางวัลนี้จึงเป็นอีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศที่พฤกษาภาคภูมิใจ ภายใต้นโยบายการดำเนินตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง 

“เป็นเรื่องน่ายินดีที่รางวัลนี้มีส่วนทำให้เราได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารดำเนินงานด้วยความโปร่งใส รวมทั้งการมุ่งดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนและความเป็นผู้นำด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   ทั้ง 3 รางวัลนี้จึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจให้พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ‘พฤกษา’ ธุรกิจที่มีส่วนสนับสนุนความยั่งยืนของสังคมตลอดไป”  นายอุเทน  กล่าวเพิ่มเติม     

3 รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ จึงเป็นเครื่องสะท้อนความมุ่งมั่นใส่ใจ ของ “พฤกษา” และความโดดเด่นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทฯ ได้ยึดถือและยังคงนำไปพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: