บมจ.ศุภาลัย ได้รับเกียรติจาก CAC เพื่อถ่ายทำบทสัมภาษณ์ Success Story

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เข้าพบ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร เพื่อสัมภาษณ์ Success Story ของบริษัทฯ สำหรับเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ในการแสดงออกถึงอุดมการณ์และความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส เล็งเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มต้นเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC ตั้งแต่ปี 2553 และมองว่าการเข้าร่วมเป็น ภาคีเครือข่ายกับ CAC เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ทำให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร อีกทั้งยังเชิญชวนคู่ค้า SME ของบริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างความยั่งยืนตลอดทั้ง Supply Chain ให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการศุภาลัยสร้างดี

Leave a Reply

%d bloggers like this: